Národný inštitút vzdelávania a mládeže si pripomína Svetový deň Rómov

Na Slovensku žije približne 440-tísic Rómov. V školách sa učia tisíce rómskych detí a v oblasti školstva pôsobia tiež desiatky rómskych pedagógov a pedagogičiek a odborných pracovníkov a pracovníčok. Od roku 1990 si 8. apríla pravidelne pripomíname rómsku kultúru, rómsky jazyk a tradície. Pri tejto príležitosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizuje seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl so zvýšeným počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) dlhodobo prispieva k podpore rozvoja rómskeho jazyka a vzdelávania o rómskej kultúre na celonárodnej úrovni od predprimárneho až po vyššie stredné vzdelávanie prostredníctvom viacerých projektov a aktivít. Rozvoj rómčiny a budovanie povedomia o rómskej kultúre považuje NIVaM za dôležitú súčasť pri budovaní tolerantnej a rozmanitej spoločnosti.

Pri príležitosti Svetového dňa Rómov organizuje krajské pracovisko NIVaM v Prešove seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl so zvýšeným počtom žiakov zo SZP/MRK. Hlavným cieľom je prezentovať prvky rómskej kultúry, ktoré sú využiteľné v praxi.

Svetový deň Rómov | Slovenské národné múzeum

Seminár sa uskutoční 11. apríla 2023 vo veľkej aule KP NIVaM v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tomto odkaze: NIVaM Deň Rómov.

Program odborného podujatia NIVaM je zložený z kultúrnych vystúpení a workshopov

9:00        Rómska hymna, otvorenie, privítanie, príhovory

9:15        Vystúpenie divadielka pod vedením PaedDr. J. Pierovej

9:45        Nácvik choreografie rómskeho tanca pod vedením p. Gejzu Vaňa

11:15      Aktivity v pracovných skupinách

Systematická podpora vo formálnom a neformálnom vzdelávaní NIVaM dlhodobo pomáha školám rôznymi projektmi a tvorbou metodických materiálov, učebníc a kníh. Pravidelne organizujeme pre pedagogickú komunitu aj pracovníkov s mládežou rôzne školenia a vzdelávacie podujatia. NIVaM je tiež garantom súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Súčasťou aktuálnej kurikulárnej reformy je aj vypracovanie nových pedagogických dokumentov z rómskeho jazyka a literatúry. V minulosti sme realizovali medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ s názvom „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Zdroj: ET Slovensko

Vďaka projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa podarilo zvýšiť počet učiteľov a učiteliek, ale aj ďalších zamestnancov škôl, v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Hlavným cieľom projektu, známym aj pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, je zvýšiť odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov a manažmentu škôl. Prostredníctvom vypracovania učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, kultúru a históriu, odborných publikácií a metodík chceme podporiť interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít.

Svetlana Síthová (vľavo)

„V NIVaM sme si vedomí, že dôležitým faktorom pre dosahovanie lepších školských výsledkov detí je nevyhnutné prispôsobenie podmienok vzdelávania ich sociálnym, kultúrnym a jazykovým špecifikám. Preto je medzi našimi prioritami vytváranie vzdelávacích podmienok, ktoré umožnia deťom, žiakom a žiačkam vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku a viac spoznávať rómsku kultúru a históriu,“ povedala Svetlana Síthová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

Medzinárodný deň Rómiek a Rómov 2019 - ZastavmeNasilie

Odbor podpory neformálneho vzdelávania v NIVaM pripravuje tento rok vzdelávacie podujatie s názvom Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou. Podujatie je určené pracovníkom s mládežou, mládežníckym vedúcim a mládežníckym dobrovoľníkom, ako aj zástupcom samospráv zodpovedných za mládež a pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Na vzdelávacom programe účastník získa základné informácie o histórii Rómov na Slovensku, dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu Rómov s prácou s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, zlepší si komunikačné zručnosti v oblasti prijímania a poskytovania spätnej väzby a riešenia konfliktov, dokáže aplikovať pojem líderstvo do praxe. Vzdelávací program nadväzuje na Národný Projekt KomPrax – Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti mládeže.

rNUlife.sk / tlačové odd. MŠVVŠ SR

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.