8 dôvo­dov, prečo majú bys­trí ľudia radi sar­kaz­mus

Nie­ktorí hovo­ria, že sar­kaz­mus je len spô­sob, ako ublí­žiť ostat­ným ľuďom, obranný mecha­niz­mus ľud­skej bytosti. Ale štú­die už uká­zali, že ľudia, ktorí milujú sar­kas­tické vtipy sú inte­li­gentní a výreční. Tu je 8 dôvo­dov, ktoré doka­zujú, že sar­kaz­mus je skvelá vec.

1. Sar­kaz­mus je zna­kom vyso­kej inte­li­gen­cie

Štú­die uka­zujú, že mozog musí pra­co­vať rých­lej­šie, aby pocho­pil sar­kaz­mus. To zna­mená, že sar­kas­tickí ľudia majú rýchlu myseľ.

2. Držia kľú­čovú komu­ni­kačnú zruč­nosť pevne vo svo­jich rukách

Podľa lin­gvistu z aka­dé­mie McAl­lis­ter, sar­kaz­mus je tak­mer ako hlavný jazyk v moder­nej spo­loč­nosti. Sar­kas­tickí ľudia sú vždy stre­do­bo­dom pozor­nosti a nezos­tá­vajú na ved­ľaj­šej koľaji s poci­tom nudy a nešťas­tia.

3. Milov­níci sar­kazmu sú tvrdý orie­šok

Sar­kas­tickí ľudia sú dosť bys­trí nato, aby si neb­rali všetko k srdcu. Môžu nie­len vydr­žať údery, ale sú aj výzvou pre iných ľudí. Je ťažké pred­sta­viť si takú osobu ako obeť, nie?

4. Sar­kaz­mus je uži­točný pre naše duševné zdra­vie

Podľa štú­die neurop­sy­cho­ló­gov z Kali­forn­skej uni­ver­zity neschop­nosť osvo­jiť si sar­kas­tické reak­cie môže byť varo­va­ním o roz­ví­ja­jú­com sa ocho­rení mozgu. Ak chcete zostať zdraví, musíte pou­ží­vať sar­kas­tické poznámky čas­tej­šie.

sarcastic-quotes-8

5. Sar­kas­tický spo­loč­ník pomáha svo­jim pria­te­ľom a prí­buz­ným, aby sa stali múd­rej­šími

Neus­tá­lou komu­ni­ká­ciou s ostat­nými, milov­níci sar­kazmu začnú ovplyv­ňo­vať mys­le­nie iných ľudí. Takže ak pôj­dete spolu naku­po­vať, alebo budete poze­rať tele­ví­ziu, alebo robiť čokoľ­vek iné spo­ločne, časom budete schopní lep­šie chá­pať interné sar­kas­tické vtipy.

6. Maj­stri sar­kazmu ťa môžu „zlo­žiť“ len jed­ným slo­vom

Milov­níci sar­kazmu si vo vojne slov vysta­čia aj s málom. Dokonca aj keď ich nie­kto uráža, oľu­tujú to – nie­kedy slová bolia viac než päste a palice.

7. Môžu ťa súčasne ura­ziť aj rozo­smiať

Nevy­špl­hal som sa na vrchol potra­vi­no­vého reťazca, aby som bol vege­ta­rián, ale pri tebe môžem uro­biť výnimku.” Je veta, ktorá môže znieť vtipne, až kým sa neza­mys­líš: “Počkať! Práve ura­zil môj spô­sob života … alebo by som mal pove­dať „Ďaku­jem”?

8. Majú pria­te­ľov, ktorí ich naozaj majú radi

Sar­kaz­mus sa v pria­teľ­stve môže stať výzvou. Nie všetci ľudia môžu vydr­žať neko­nečné sar­kas­tické vtipy a vtipné poznámky. Možno je to ťažké pria­te­liť sa so sar­kas­tic­kou oso­bou, ale je to určite zábavné. Zvlášť po chvíli, kedy si môžete vymie­ňať vtipy, kto­rým nikto okrem vás nebude roz­umieť.

Za tento článok ďakujeme Vedelisteze.sk

sarcasm

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.